Kavuşma - Jüri Raporu
 

 

 
Ana SayfaKayıtFotoğraflarFilmSoru-CevapJüri RaporuYarışma PaftalarıBelgelerŞartnameMeci Manifestosuİletişim


Jüri Raporu

Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması | “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma”

Jüri Değerlendirme Raporu

Mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Rize Fındıklı Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası ‘nın 13 Şubesi iş birliğiyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun oluşturduğu sınırları kaldırarak kentlilerin denizle kavuşmasını sağlayacak yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi amacıyla, “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” temalı Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması düzenlenmiştir.

Pandemi ve tam kapanma koşulları nedeniyle, 4 Haziran Cuma gününe ertelenen proje teslim tarihi itibariyle, Fındıklı Belediyesi’ndeki raportörlüğe biri elden, dokuzu kargoyla olmak üzere on; yarışma raportörlüğünün mail adresine ise bir adet dijital proje teslimi yapılmış, teslim alınan projelerin yarışma şartnamesinde belirtilen koşullara uygunlukları kontrol edilmiştir. Bu kapsamda, kimlik zarfı raportörlüğe ulaştırılmayan bir ve proje paftaları çıktı olarak iletilmeyen bir proje olmak üzere toplam iki proje jüri değerlendirmesi dışında bırakılmıştır. Raportörlük tarafından proje paftaları ve raporlardaki rumuzlar kapatılarak sıra numarası verilen dokuz proje jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur.

İki aşamalı olarak düzenlenen yarışmanın, 6 Haziran Pazar günü saat 13.00’da danışman, asil ve yedek jüri üyelerinin katılımıyla düzenlenen çevrim içi jüri toplantısında, belli bir tasarım olgunluğuna ulaşmış olmaları ve alana dair fikir üretme çabaları değerli görülen 9 projenin Değerlendirme Konferansı’na çağrılarak kamuoyu önünde tartışmaya açılmasına karar verilmiştir.

Aydın Boysan’ın 100.doğum günü anmasının da gerçekleştirildiği 17 Haziran Perşembe günü yapılan Değerlendirme Konferansı sonrasında, danışman, asil ve yedek jüri üyelerinin katılımıyla 26 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’de çevrim içi olarak jüri değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Eşdeğer ödüle değer görülen altı projenin seçimi için, jüri üyeleri her projeye dair olumlu veya olumsuz görüşlerini iletmiş, yapılan oylama neticesinde verilen oy sayıları üzerinden sonuç belirlenmiştir.

Birinci tur oylamada diğer projelerden az oy alan dört projeden 3 ve 7 sıra numaralı projeler elenmiş, aynı oyu alan iki proje için ikinci tur oylama yapılmıştır. İkinci tur oylamada ise, oy sayısındaki eşitlik bozulmuş ve 4 sıra numaralı proje oy çokluğuyla elenmiştir.

Projelere dair jüri değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır.

 

Eşdeğer Ödül

1 Sıra No.lu NI1576 Rumuzlu Proje:

Sorunların tespiti, yapılan analizler, proje alanına yaklaşım ve bunların tasarıma aktarılması ile kullanılan grafik anlatım dilinin yalınlığı başarılı bulunmuştur. Projede sağlanan fonksiyonel çeşitlilikle farklı yaş ve kullanıcı gruplarına seçenekler sunulması, kıyının dere kenarlarıyla birlikte ele alınarak bütünleştirilmeye çalışılması olumlu olarak değerlendirilmiş, kurgulanan kot farklılıklarının daha iyi anlaşılabilmesi için kesitlerle desteklenmesi ve peyzaj tasarımının daha iyi anlatılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Eşdeğer Ödül

2 Sıra No.lu KA2342 Rumuzlu Proje:

Projenin anlatım dili, kentin tarihinden ve yörenin geleneksel dokusundan yola çıkarak yapılan analizler, fiziksel anlamda yapılan müdahalelerin yanında kavramsal ve tematik anlamda da soyut değerler üzerinden ilişkiler tanımlamaya çalışılmış olması olumlu bulunmuştur. Kıyıda önerilen müze, meydan, piknik alanları vb. kullanımların Fındıklı ölçeğinde kıyıya çok fazla fonksiyon yüklemesi ve yoğunluk yaratması noktasında çekinceler bulunmakla birlikte, yaya geçişlerinin ağ gibi kurgulanmasının kentin kıyı ile bağlantısını güçlendirdiği değerlendirilmiş, yine bu geçişlerin denizle ve farklı kotlarla kurduğu ilişkilerin farklı ve zengin perspektiflere ve programlara olanak sağlaması; tasarıma yansıması açısından eksiklikler olsa da, konsept olarak peyzaj öğesi seçiminde doğal bitki örtüsü ve meyve ağaçlarının kullanılması başarılı olarak değerlendirilmiştir.


3 Sıra No.lu SM3572 Rumuzlu Proje:

Yapılan analizler ve sunumun grafik dili açısından olumlu bulunmakla birlikte, dalgadan esinlenilerek oluşturulan formun biçimsel olarak Fındıklı ölçeğinde uygun olmadığı ve sadeleşmeye ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Kıyı alanlarının ve yüzme olanaklarının artırılmaya çalışıldığı projede, bu amaçla yapılan müdahalelerin fazla olduğu, kent ile kıyı arasında kurulan ilişkinin zayıf kaldığı ve projedeki mekânsal önerilerin yeterli olgunluğa ulaşmadığı değerlendirmelerinde bulunulmuştur.


4 Sıra No.lu RA7316 Rumuzlu Proje:

Projenin yarışmanın asıl amacı olan yolun oluşturduğu sınırı aşarak kentlileri kıyıya ulaştırma fikrini yeteri kadar tartışmadığı değerlendirilmiştir. Projedeki beş duyuya hitap etme kaygısı ve önerilen noktasal çözümler olumlu bulunmakla birlikte, kendi içinde bir kıyı peyzajı sürekliliği sağlarken kıyıda yapılan düzenlemelerin kentle ilişkisinin kurulamadığı belirtilmiş, dolgu alanda önerilen otopark, çok amaçlı salon vb. fonksiyonların trafik yoğunluğunu artıracağı öngörülerek olumsuz bulunmuş, eklenen satış birimleri tasarım ve strüktür olarak eleştirilmiştir.

 

Eşdeğer Ödül

5 Sıra No.lu KK5058 Rumuzlu Proje:

Tüm kıyıya yayılan bir müdahale yerine, su ile kurduğu en güçlü bağlantıyı kentin en işlek noktasından tek ve kuvvetli bir geçişle sağlaması olumlu bulunmakla birlikte, önerilen diğer üst geçitlerin  mekânsal niteliğini arttıracak olası potansiyellerinin geliştirilmemiş olması eleştirilmiş, iskele üzerine önerilen mekânların projeye getirdiği yoğunluk gerekçesiyle çekinceli bulunmuştur. İklime göre ve kullanılan ahşabın türüne, karakterine kadar belirlenen malzeme önerileri başarılı olarak değerlendirilmiştir.


Eşdeğer Ödül

6 Sıra No.lu Yİ8126 Rumuzlu Proje:

Mevcut durumu korumaya ve geliştirmeye yönelik önerilerle kıyıya fazla müdahalede bulunmaması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Mekânsal tasarıma yönelik öneriler doğrultusunda iyileştirilmeye çalışılan mevcut alt geçitlerle sağlanan yaya ulaşımı ve kentle kurduğu ilişkisi yetersiz bulunmuştur. Modüler sistemle oluşturulan kolektif saçak fikri olumlu olmakla birlikte, yöreyle bağlantısı kurulamamış ve strüktürel tasarımın bütünlüğü sağlayamadığı değerlendirilmiştir.

 

7 Sıra No.lu AB0007 Rumuzlu Proje:

Yerle ilgili analizler, önerilerin şematik gösterimleri başarılı bulunmuştur. Proje raporunda belirtilen “yolu kaldırmak yerine kentlilerin zihinlerinden yolun oluşturduğu sınır algısını kaldırmak” kavramsal yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte, bu yaklaşımın mimariye aktarılmasında plan ölçeğinde ve detaylarda üretilen çözümlerin eksik kaldığı, ana fikrin üçüncü boyutta fiziksel mekâna yansımasının yetersiz olduğu ve olgunlaşması gerektiği değerlendirilmiştir.


Eşdeğer Ödül

8 Sıra No.lu RF1658 Rumuzlu Proje:

Karadeniz Sahil Yolu’nu alta alan radikal yaklaşımı nedeniyle cesur bulunmuş, yere dair yapılan tespitlerin iyi özümsendiği değerlendirilmiştir. Kent merkeziyle kurulan ilişki yeterli görülmemiş, denizin içeri alındığı noktada karşıya geçiş için önerilen köprü, kentteki yaya akışını kesintiye uğratacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Sahili tamamen yayalaştırarak oluşturulan yeşil doku ile kıyıya önerilen farklı kullanımlara yönelik düzenlemeler yoğun olmasına rağmen genel anlamda başarılı bulunmuştur.


Eşdeğer Ödül

9 Sıra No.lu MD1625 Rumuzlu Proje:

Analizler, anlatım ve temsil dilinin kendine özgü yalınlığı olumlu bulunmuştur. Çevredeki dereleri de içine katarak tanımlanan yaya aksının kent merkeziyle kıyı arasında sağladığı bütünsellik ve süreklilik olumlu değerlendirilmiştir. Kıyı için önerilen fonksiyonların Karadeniz iklimi için uygunluğuna ve kıyıda yapılan yoğun müdahalelere çekinceyle yaklaşılmakla birlikte, projenin kıyıyı başarılı bir şekilde yorumlayarak, su ağırlıklı bir program önermesi ve iskele, su tiyatrosu vb. yapısal elemanların mekânsal kurgusunun suyla ilişki kurmak üzerine geliştirilmesi, tasarımın kent mobilyası ve konstrüksiyon detaylarına kadar bağlamla ilişkilendirilmiş olması başarılı bulunmuştur.


Jüri değerlendirmesi sonucunda eşdeğer ödüle değer görülen projeler ve ekip katılımcılarının bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL: 1 sıra no.lu NI1576 rumuzlu projeyle Sinan Gören, İrem Göktaş, Sergen Törüsel, Reyhan Zilek, Rana Bayram, Nabıla Moussa Mahamat (Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2.Sınıf).

EŞDEĞER ÖDÜL: 2 sıra no.lu KA2342 rumuzlu projeyle Muhammed Emin Demirtaş, Kübra Kirman, Aslı Gürcan (Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4.Sınıf), Samed Erkam Şen (Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3.Sınıf).

EŞDEĞER ÖDÜL: 5 sıra no.lu KK5058 rumuzlu projeyle Beyza Nur Kotanak, Ömer Faruk Karatepe (Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4.Sınıf).

EŞDEĞER ÖDÜL: 6 sıra no.lu Yİ8126 rumuzlu projeyle İlayda Bedir, Deniz İlayda Yeşilbaş, Nergiz Burcu Ulusoy, Önder Çalışkan, Sefa Ceylan, Züleyha Şen (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3.Sınıf).

EŞDEĞER ÖDÜL: 8 sıra no.lu RF1658 rumuzlu projeyle Ahmet Naci Çebi, Yakup Kalhan, Tuğrul Atakan San, Ali Kaya, Yunus Emre Nas, Onur Töreyen (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3.Sınıf).

EŞDEĞER ÖDÜL: 9 sıra no.lu MD1625 rumuzlu projeyle Mehmet Dikici (Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4.Sınıf).

Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü Fındıklı’da jüri üyelerinin ve halkın katılımıyla gerçekleştirilecek, program ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.


Toplam Görüntülenme : 2085